RAZLAGA BILTENA – OPIS OBLIKE IN VSEBINE

Lavinski bilten izdaja služba za sneg in plazove ARSO dvakrat na teden, ob večjih spremembah tudi pogosteje.

Kljub temu, da se trudimo pripraviti kar se da točne ocene stanja in napovedi, se moramo vsi skupaj zavedati, da so razmere v gorah zelo spremenljive.

Nevarnost plazov ni nikoli povsem izključena, v biltenu so izpostavljena le območja z večjim ali manjšim tveganjem.

Tveganje na terenu lahko nadzorujete s svojimi odločitvami – kje, kdaj in kako se boste gibali.
Upoštevajte, da so za varno gibanje v zasneženem hribovitem svetu potrebni primerno znanje, izkušnje in oprema.

 

Splošna stopnja nevarnosti:

Stopnje so ocenjene po Evropski petstopenjski lestvici nevarnosti proženja snežnih plazov.

zelo velika velika znatna zmerna majhna brez ocene

 

Pobočja:

Orientacije pobočij s povečano nevarnostjo so označene s temnejšo barvo.


 

Višina:

Območje nad ali pod nadmorsko višino, kjer je nevarnost večja, je označeno s temnejšo barvo. 

Čas:

Spreminjanje nevarnosti čez dan – največkrat je nevarnost zaradi dnevnega dviga temperature manjša zjutraj in večja čez dan. 

Problemi v snežni odeji:

Kaj je vzrok za nevarnost plazov.

šibke plasti nov sneg napihan sneg moker sneg polzeč sneg ugodne razmere

 

Tip plazov:

Kateri tipi plazov so najbolj verjetni – v povezavi s problemom v snežni odeji.

zdrsni plaz, največkrat talni plaz suhega nesprijetega snega plaz mokrega snega kložast plaz rušenje opasti

 

Tendenca:

Stopnja nevarnosti v prihodnjih dneh je prikazana ob imenih dnevov.

Prikazana je najvišja stopnja za Slovenijo.

S klikom na posamezen dan je dostopen grafični opis nevarnosti za ta dan.

S klikom na posamezno geografsko območje v zemljevidu je dostopen grafični opis nevarnosti za to območje.

 

 

Višina snežne odeje:

Višina snežne odeje na posameznem območju na štirih nadmorskih višinah, ločeno za severna in južna pobočja.

Višina novozapadlega snega v zadnjem padavinskem dogodku na štirih nadmorskih višinah; isti podatek velja tako za severna kot za južna pobočja.

Nadmorska višina, do katere sega strnjena snežna odeja, ločeno za severna in južna pobočja.


Druge informacije o biltenu:

Datum in ura izdaje biltena:

Bilten izhaja dvakrat na teden, običajno v ponedeljek in petek, po potrebi glede na spremembe v snežnih razmerah pa tudi pogosteje.

Predviden datum prihodnjega biltena je naveden ob datumu izdaje veljavnega biltena.

 

Geografska območja

Informacije o splošni stopnji nevarnosti in njen dodaten opis (pobočja, višina, čas) so določene na štirih območjih:

  • Južni in Zahodni Julijci,
  • Osrednji Julijci in Zahodne Karavanke,
  • Kamniško-Savinjske Alpe in Vzhodne Karavanke ter
  • Ostala območja.

Osnovni pogled in pogled Podrobno:

V osnovnem pogledu je v grafičnem delu podana nevarnost kot skupek vseh problemov v snežni odeji in tudi dodaten opis te nevarnosti: pobočja, višina, čas. Ob tem je izpostavljen prevladujoči problem in z njim povezan tip plazov.

V pogledu “Podrobno” so dodatno opisani posamezni problemi s svojimi značinostmi (pobočja, višina, čas).

 

Besedilo:

Opis stanja in napoved je pripravljena na dan izdaje biltena in se pri izbiri posameznih regij ali dni ne spreminja.

Vsebuje podrobnejši opis snežnih razmer in nevarnosti ter prognostikovo oceno razvoja vremena in snežnih razmer v prihodnjih dneh.


Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov:

OZNAKA STOPNJE SIMBOL STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI
5 – zelo velika Stopnja 5 Splošna nestabilnost snežne odeje. Pričakujemo lahko številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo.
Omejeno je le na položnejša območja, ki so dovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.
4 – velika Na večini dovolj strmih pobočij je slabo stabilna. Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi**.

Ob določenih razmerah je možno tudi spontano proženje številnih manjših in ponekod tudi večjih plazov.

Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena.
Izogibajte se gibanju prek  strmejših pobočij*, grap in žlebov ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.
3 – znatna Stopnja 3 Na številnih dovolj strmih pobočjih* je le slabo do zmerno stabilna. Že pri manjši dodatni obremenitvi** na pobočjih*, ki so v Poročilu posebej izpostavljena.

V nekaterih razmerah je možno tudi lokalno spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov.

Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena.
Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih*.
2 – zmerna Stopnja 2 Na posameznih, dovolj strmih pobočjih* je samo zmerno stabilna, drugod sorazmerno stabilna. Predvsem pri večjih dodatnih obremenitvah** in  na pobočjih*, ki so v Poročilu posebej izpostavljena.

Obsežnejši spontani plazovi so manj verjetni..

Ob upoštevanju previdnosti in poznavanju lokalno bolj izpostavljenih območij so razmere na splošno še dovolj varne.
Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na območjih*, ki so v Poročilu še posebej izpostavljena.
1 – majhna Stopnja 1 Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno stabilna. Samo na zelo redkih strmin pobočjih* in predvsem ob večji dodatni obremenitvi**.

Spontano se lahko prožijo zgolj majhni snežni plaziči in osipi.

Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.

 

* plazovom izpostavljena območja so v Poročilu podrobneje opredeljena in opisana (nadmorska višina, naklon, orientacija pobočja, vrsta terena):

  • zmerno strma območja : pobočja z naklonom do okoli 30 stopinj
  • strma pobočja : pobočja z naklonom več kot 30 stopinj
  • zelo strma, ekstremna območja : neugodna pobočja z velikim naklonom (več kot okoli 40 stopinj ) ali konfiguracijo terena, bližina grebenov, gladka površina tal, ipd.

** dodatne obremenitve:

  • MANJŠE: posamezen smučar/deskar, ki se pomika gladko, brez padanja; pohodnik s krpljami; skupina, ki vzdržuje ustrezen razmik med posamezniki (> 10m)
  • VEČJE:   dva ali več smučarjev/deskarjev itd. brez ustreznega razmika med posamezniki; teptalec snega; razstrelivo; posamezen pohodnik / alpinist